مبحث اول: ساختار ماده

علی صادقی

قیمت محصول: 4000 تومان

مبحث سوم: پرتوزایی

علی صادقی

قیمت محصول: 4000 تومان

مبحث ششم: جرم اتم

علی صادقی

قیمت محصول: 6000 تومان

مبحث نهم: مدل اتمی بور

علی صادقی

قیمت محصول: 4000 تومان